Lexique

PESO

Fuerza de gravitación ejercida sobre una materia, pisu (AN, B, Gc, L, Duv. ms), pizu (B, AN, Leiz), astuntasun (B, G), hazta (AN, BN, L, S, H, Lh), pisutasun (L, AN, H, Lh), haxe (BN, S, Sal, Dechep. S. P.), pisadura (L, AN, Lh), p(h)esu (BN, S), azta (Supl. Azk); azta ona ardiak. Azta andiko alkia (L), oveja de buen peso, silla de gran peso; ez dituzu xakaxtan phisu desbardinak izanen, bata handiagoa eta bertzea ttipiagoa (Duv.), no tendrás en tu saco diversos pesos, (uno) mayor y (otro) menor.

Balanza romana, erronazta (Pl. Mug).

Carga, fardo, zama (c), sendor (B-mond), txoldor (B-ms-otx), sorta (AN, B, G, L), haxe (BN, S, Sal), hazta (BN, L), karga (E. Lap); karga mutua (Supl. Azk), peso mudo; bizkarta (G, Berr), peso que puede uno llevar al hombro; kintal burnia ateratzeko, bear dira bost zama ikatz gitxi gora-beera (Izt. Cond. 130-5), para obtener un quintal de hierro, se necesitan poco más o menos cinco cargas (pesos) de carbón; ¡bai, zuentzat ere, lege-erakhasleok, zorigaitz! zeren ezin jasainezko sorthak emaiten baititutzue bertzeren bizkarrera, eta zeóonek erhi batez ere ezpaititutzue hunkitzen! (Har. Luc. XI-46), ¡y ay de vosotros doctores de la ley! que cargáis los hombros de pesos que no pueden llevar, y vosotros ni aun con uno de vuestros dedos tocáis las cargas.

Peso relativo, besterekiko-azta (Jaur).

Peso absoluto, berekiko-azta (Jaur).

Peso específico, loditasun, trinkotasun, pisu berezia (I, G), pisu espezifiko (UZEI).

Peso atómico, pisu atomikoa (UZEI).

Peso molecular, pisu molekularra (UZEI). Gran peso, astun andtia (B-larrab).

Peso pequeño, zamaxka (Duv. A. Lh).

Balanza, pisu, pesu, pizu (AN, BN, L, S, H, Lh), txonpela (BN-s), aztakin (Pl. Mug), hago (V. E. P. Lh), aztakin (EKIN).

Peso duro, onza de oro de cuatro duros, ogerleko (Bc), ogeiko (AN, B, G, R), hogeiko (BN-am, S); ogeiren bat (Izt. Cond. 267-20), unos veinte.

Peso duro, onza de oro de dos duros, amarreko (B).

Moneda de plata de cinco pesetas, bospeztakoa (PI. Mug).

Moneda de plata de dos pesetas, ezkutua, zortzi errealekoa, otxina (Añib).

Peso de diez gavillas, bodin (S. P).

Dificultad, peso, pisutasun, pisu (L, BN, Ax), opil (BN); garbitasunaren pisutasuna (Lh), el peso de la castidad; egiten zaut halako ophil bat bihotzaren gainean, non ezpaitezaket hatsa ere har (Lh), siento sobre el corazón una especie de peso tal que no puedo ni respirar; hala arrenkuratzen da bada bekhatorearen konzientzia ere bere bekhatuen karga eta pisutasuna ezin iasanez (Ax. 278), de la misma forma se queja también la conciencia del pecador al no poder aguantar la carga y peso de sus pecados; hegaztinaren hegalek era badute bere karga eta pisutasuna (Ax. 320), asimismo las alas del ave tienen su carga y peso.

Dícese de la persona de mucha cordura (peso) esku (c), itzal (Gc, Bc, L, R-uzt), aipu (AN, G), larderia (BN, L, S), aip(h)u (BN, L, S), sapa (BN-haz-ist); larderia haundiko gizona (BN, L, S), hombre de gran peso; itzal andikoa (BNc, Gc, Lc, R), persona de peso.

Entidad e importancia de una cosa, gora (B), arreta (B, G), antsi (B, BN, G, L), funts (AN, BN, Sal, S), axola (AN, B, BN-s, L, R, S), garrantzi (Pl. Mug).

Fuerza, eficacia, indar (c), kemen (Gc, B-m), eragindura (AN, L), eragite, eragintasun (Pl. Mug).

Examinar el peso a fondo, aztertu (B, G), azterkatu (B, Per. Ab. 84-17), barna ikertu (BN-s, R), ik(h)ertu (BNc, Sc).

Caerse una cosa de su peso, ser evidente, nabari izan (BN-s, R, S), argi ta garbi izan (Pl. Mug).

Peso que se cuelga de los hilos para torcerlos, ardatxu (AN, A, H, Lh).

Diccionario Auñamendi