Literary Figures

Bizkarrondo Ureña, Indalezio

Vilinch, Bilinch, Bilintx.

Escritor y bertsolari. Nació en San Sebastián el día 30 de abril de 1831. Murió el día 22 de julio de 1876.

Su nombre completo fue Guillermo Joaquín Indalecio. Sus padres fueron don José Bizcarrondo y doña Joaquina Ureña. El apellido Ureña provenía de Huelva (Andalucía) por parte de su abuelo materno.

Siendo niño se cayó de tan mala manera que quedó su cara desfigurada para siempre. Por ese motivo se le apodaba "Moko" o "Indalecio Moko". Más tarde un toro le acorneó traspasándole las piernas con los cuernos. Además de carpintero fue conserje muy popular del Teatro Viejo. De su pequeño establecimiento le robaron 8.000 reales que tenía ahorrados.

Casó con doña Nicolasa Erquicia Macazaga, de Azkoitia. Los primeros versos amatorios de Bizcarrondo datan de los años 1857-1858. En la segunda guerra carlista entró como voluntario en la compañía del Batallón de voluntarios liberales de San Sebastián.

Como poeta es un maestro de la sátira humorística -al decir de Michelena- y de sentimientos delicados e intensos. Sus versos son excepcionales -dice el mismo comentarista-, en una literatura recatada en que los poetas huyen avergonzados de toda confesión demasiado íntima, como de algo humillante y penoso. De su poesía política puede decirse que posee el nervio que caracteriza a las composiciones dictadas por el sentir desgarrado del pueblo.

En 1876 una granada carlista entró en su habitación y le destrozó las dos piernas. Después de seis meses de terribles sufrimientos murió el día 22 de julio, el mismo día en que se abolían los fueros vascos.

Con fecha de 6 de febrero de 1884 el concejal don Victoriano Iraola presentó al Ayuntamiento donostiarra una moción pidiendo que se diera el nombre de Bilinch a la calle que por el norte del Teatro Principal une la calle Mayor con la Plazuela Lasala.

Las composiciones de Bilinch se publicaron en 1911 por la Sociedad Euskal-Esnalea. Algunos títulos de sus poesías:

 1. Galop infernal
 2. Ziririkuak
 3. Kontzezirentzat
 4. Zaldi baten bizitza (Zaldi zuriyarena)
 5. Pozez ta bildurrak
 6. Juramentuba
 7. Loriak
 8. Maita nazazu arren!
 9. Beti zutzaz pentsatzen
 10. Ja-jai!
 11. Zenbait damaren esker txarra
 12. Dama ta galaia
 13. Juana Bixenta Olabe
 14. Somaketa
 15. Izar argi bi falta dirala...
 16. Potajiarena
 17. Izazu nitzaz kupira
 18. Gaztetan jarriyak dama bati
 19. Biyotz erituba
 20. Neskatxa bati mutill batek jarriak
 21. Domingo Kanpaña
 22. Aspaldiyan...
 23. Bertsolarien gudua
 24. Orentzaro
 25. Kanpuan da
 26. Pobriaren suertia
 27. Sartzia soldadu
 28. Zortziko
 29. Pagatzalle on bat
 30. Begirozute, pikadoriak
 31. Arotz bati ziyoten...
 32. Konfesoriagana
 33. Apirillaren lagun elkarra...
 34. Zaldun gazte
 35. Dolores'i
 36. Azkenengo bertsoa

Neskatxa bati mutill batek jarriak

1
Goguan izango det
bai gaurko eguna,
berriro biyok alkar
ikusi deguna;
auxen da ditxa eta
auxen da fortuna,
zergatikan zu zeran,
maitetxo kutuna,
nere asnasia ta
nere osasuna.

2
Egiyazko amoriyoz
nai dizutalako,
zugatik pasatzen det
naibagia franko;
oraintilde; au poza bistan
zaukazkitalako!
Aspaldiyan ikusi
ez zintilde;dutalako,
ura bildurra nekan
mintilde; zenubelako!

3
Nere biyotzak o zer
poza duben artu!
Onen golpiak ezintilde;
ditut aguantatu;
bere lekutik dabill
nayian faltatu,
kanpora irten ez dedintilde;
biar det kalkatu,
gaxuak zuregana,
nai luke saltatu!

4
Au nere zoramena
zutzat gustatuta,
bildur naiz gera nadintilde;
burutik galduta;
ainbesterantilde;o nago
enamoratuta,
nai badezu, ontilde;etan
belaunikatuta,
adoratuko zaitut,
agindu zazu-ta.

5
Zer ote da graziyan
norbait erortzia!
Zu zerala meriyo
ai au erotzia!
Frankotan gertatu zait
gogora etortzia
kanpan-torrian gora
korrika iyotzia
ta zure alabantzan
kanpanak jotzia.

6
Nik ezintilde; xinistu det
zuk esan dezula
nere amoriyua
dudan dakazula;
arren, orlakorikan
pentsa ez zazula,
eta nai det seguru
jakintilde; dezazula
beti bezela zure
mende nakazula.

7
Fintilde; nabillen edo ez
ez zaudezen dudan,
ara zer juramentu
egingo dizuran
aintilde; amoriyo aundiz
nola zu zaituran,
maitatzen baldintilde; badet
besterik sekulan,
ez dezatala izan
parterik zeruban.

8
Zure graziyetara
oso zoratuba,
biyotza sentitzen det
enamoratuba;
ni bizi naizen arte,
baratz loratuba,
dizdizara klarozko
izar doratuba,
ez zaizu faltatuko
nork adoratuba!

9
Ala dirurizu ta
zaukazkit loretzat,
baratzakuak bantilde;o
oraindik obetzat.
Norentzako zera zu,
loria, norentzat?
Ez zenuke izan biar
beste norentzat,
baizikan biyotzetik
nai dizun onentzat!

10
Lengo egun batian,
mdash;ai, San Antoniyo!mdash;
doi-doi egintilde; zeniran
kalian ariyo;
badakit, sobra dakit
zer dala meriyo
errezibitzen nazun
orlako seriyo
zuk asko merezi ta
nik gutxi baliyo!

11
Aguro ezkontzeko
dakat animua,
bakarrik aspertu naiz,
biat arrimua;
obran zurekintilde; jarri
nai nuke asmua,
bara, zumo gozodun
marrubi umua,
zu nere mintilde;arentzat
zera balsamua.

12
Aditzera detanez,
dama begi alai,
zure ondoren dabill
makintilde;a bat galai;
bantilde;an aietakorik
ez omen dezu nai;
bara ni nai banazu
izan zuk senargai,
konformatzen al zeran
esan ez edo bai.

13
Bantilde;an ikusten zaitut
erantzun nai ezik,
baietzik esan gabe,
ain gutxi ezetzik;
orla gelditutzia
egin bage itzik,
ezin pentsa nezake
dala beste gauzik,
senartzako artu nai
ez nazula baizik.

14
Senartzat nai al nazun
egon naiz galdez ta,
ez nazu baietz esan,
ezetz ere ez-ta;
ori zuk ez dirazu
nai esan itzez ta,
beste modu batera
baliya zaitez ta,
igual da ematia
kartaz errespuesta.

15
Baldintilde; ez banaitzazu
sartutzen gogora,
ez det asko pasako
erriyan denbora
paraje abetatik
juango naiz intilde;ora,
egun gutxiren barrun
betiko kanpora,
Buenos Aires'a edo
Montevideo'ra.

16
Au nik diyot:
Ez dakit zer esaten
ziyon errespuestan,
bantilde;a nola mutilla
Donostiya'n ez dan,
falta zan egunetik
pasa diranetan,
onezkero sartu da,
nere kontubetan,
Montevideo'n edo
Buenos Aires'etan.


Fuente: armiarma.com

 • Bernardo Estornés Lasa: Literatura. I. en la "Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco", pp. 644-651.
 • Michelena, L.: Historia de la Literatura Vasca, pp. 132-133).
 • Zabala, A.: Bilintx. Indalecio Bizkarrondo Ureña, "Auspoa", n.° 12 (Se recogen aquí todos los trabajos del poeta).
 • Echegaray, Carmelo: Indalecio Bizcarrondo (Bilinch), "Euskal Erria", 1906, I.
 • Onaindia, S.: Gure bertsolariak, Bilbao, 1947, pp. 229-231.
 • Manterola, J.: Cancionero Vasco, I, 2.8 serie, 1878.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Indalecio Bizcarrondo "Bilintx".