Lexique

ERKHATZ, ERKALATZ

Etimología. ERK(H)ATZ, ERKALATZ. Entra en composición de algún topónimo y apellido con significado de "agracejo" (escoba): Ercastegui, Ercasti.