Villes

Elizondo

Canciones populares vascas: Ziburutik Sarara; Konbeni diran; Neska zarrak; Izozkilaren bosgarrenean Yaun zerukoak, t. II; Allegatu ginanean; t. II; Emen eldu naiz; Bertso bida nioazu; Libera me; Emezortzi serore; Emen bagaituk lau lagun; Atso zarraren atorra zarra; A, a, a,; Orai negu-txoriak; Mutil gazteak; Emazteki bat. [Resurrección Mª. de Azkue, "Cancionero Popular Vasco" (n.° 687, 648, 531, 519, 511, 476, 450, 394, 126, 1 11, 110, 100, 83, 72, 63, 25); Donostia: "E. E. S." n.° 59, 60 y 270].

AAA