Iatreia, Asclepeia eta Xenodoquio

Iatreia, Asclepeia eta Xenodoquio
Iturria: Archivo Manuel Solorzano