Lexikoa

MIQUELETE

Antiguo fusilero de montaña en Cataluña, mikelete.

Individuo de la milicia foral de Gipuzkoa, mikelete (B, G, AN), mikafet (T-L); apodos dados a los miqueletes, praka-gorri, txapel-gorri (B, G).

Miquelete, erki-zai.

Diccionario Auñamendi.