Lekaide eta lekaimeak

LIGORIO, Alfonso María

(1696-1787). Un sacerdote vasco tradujo al euskara una obra del santo escrita en italiano. Se publicó en San Sebastián en 1856 bajo el título Alderako sacramentu chit santuari eta María Santisimari illaren egun gucietaraco visitac, Italiaco hitzcuntzan s. Alfonso Ligorioc ifiñiac, eta erderatic euskarara Españiaco sacerdote batec itzuliac.